Fizioterapija Jure Penica

Pogoji uporabe in varnost

Varovanje osebnih podatkov

Informacije o obdelavi podatkov v skladu s 13. in 14. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) Upravljalec osebnih podatkov : Fizioterapija Jure Penica Sedež izvajanja dejavnosti/ podjetja: Pod hribom 14, 2212 Šentilj v Slovenskih Goricah; Zakoniti zastopnik za upravljalca: Jure Penica. Ob uporabi naših storitev nam zaupate svoje osebne podatke. Zavedamo se, da je to velika odgovornost, zato posvečamo zaščiti vaših osebnih podatkov veliko pozornost ter vam obenem omogočamo nadzor nad njimi.

1. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave osebnih podatkov

Fizioterapija Jure Penica, kot upravljavec osebnih podatkov sama ali s pomočjo pogodbenih obdelovalcev zbira, hrani in obdeluje osebne podatke v okviru izvajanja dejavnosti in sicer za namene zagotavljanja zdravstvenega varstva in obravnave pacientov ter vzpostavljanja stika s pacienti in strankami ob naročanju na termin. Osebne podatke posameznikov zbiramo, hranimo in obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (https://www.ip-rs.si/zakonodaja/).

Osebne podatke posameznikov zbiramo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi našega zakonitega interesa.
Fizioterapija Jure Penica kot upravljalec osebnih podatkov skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov (30. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov – GDPR), v katerih opredeljuje namen zbiranja osebnih podatkov, vrste osebnih podatkov, informacijo o razkritju osebnih podatkov tretjim osebam, rok hrambe, splošen opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov (32.čl. GDPR).

2. Zbirka osnovne zdravstvene dokumentacije

Temeljno zbirko vodimo z namenom zagotavljanja zdravstvenega varstva.

Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je Zakon – ZZPPZ (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18).

Vrste osebnih podatkov zbirke: EMŠO, številko zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, vzrok za napotitev. Poleg osebnih podatkov lahko zbirka vsebuje še naslednje podatke o pacientu : zaporedna številka vpisa, datum stika, datum sprejema, datum zaključka rehabilitacije načrtovane stike, številko zdravnika, zavarovalniški status, razlog obravnave, izvedeni terapevtski postopki, zaključno poročilo.

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije, ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v države izven EU.

Obdobje hrambe za zbirke osebnih podatkov osnovne zdravstvene dokumentacije in dokumentacije o ambulantni medicini in rehabilitaciji bolnikov je 15 let. V skladu s predpisi s področja zdravstva (Zakon o zdravstveni dejavnosti – ZZDej, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva – ZZPPZ in nekateri podzakonski akti) smo za hrambo zdravstvene dokumentacije zadolženi izvajalci zdravstvenih storitev. V kolikor bi prenehali nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke osebnih podatkov, katerih namen je prenehal, nemudomatrajno zbrisali.

Tehnični in organizacijski varnostni ukrepi varovanja zbranih osebnih podatkov obsegajo organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke ter ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo, ter nepooblaščeno obdelavo. Ukrepi vsebujejo varovanje prostorov, nosilcev podatkov, ki vsebujejo osebne podatke ter varovanje strojne in programske opreme.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam. V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. V primeru, da bi želeli obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o drugem namenu in ga zaprosili za osebno pisno privolitev.

3. Pravice posameznika

Posamezniki imajo vse pravice, do katerih so upravičeni na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov: pravico vedeti, do popravka, do omejitve obdelave, do ugovora, do dostopa, do izbrisa, do prenosa in pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

Vsak posameznik lahko v primeru, če misli, da so mu kršene pravice z naslova varstva osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu – Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije (Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si).

V Fizioterapiji Jure Penica spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljamo, da le tisti zaposleni in naši pogodbeni obdelovalci, ki so za to pooblaščeni in imajo z nami pisni pogodbeni odnos, lahko zbirajo, hranijo in obdelujejo vaše osebne podatke. Vsi zdravstveni delavci smo dolžni varovati podatke o zdravstvenem stanju posameznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. Pri opravljanju dejavnosti izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

V kolikor želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v Fizioterapiji Jure Penica, se lahko obrnete na e-naslov: info@fizioterapija-penica.si.

Čas hrambe osebnih podatkov

Upravljalec hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to zakonsko potrebno.

Piškotki

Glej stran Piškotki.

Omejitev odgovornosti

Upravljalec si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzema odgovornosti.

Upravljalec si pridržuje pravico, da to spletno stran in te pogoje kadarkoli spremeni, brez posebnega dovoljenja ali obveščanja Uporabnika o tem. Spremenjeni pogoji uporabe pa pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletni strani.

Zgoraj opisani pogoji uporabe ne veljajo za zunanje spletne strani, do katerih lahko dostopate preko hiperpovezav, ki so podane na naši spletni strani.

Ogledovanje vsebin te spletne strani in uporaba rezervacijske forme pomeni avtomatično pristajanje na vse zgoraj opisane pogoje uporabe.

Kontaktni podatki

Fizioterapija Jure Penica
Pod hribom 14
2212 Šentilj v Slovenskih Goricah

info@fizioterapija-penica.si

+386 40 121 889

Šentilj, 8. 10. 2021